استفتا از آیت الله صافی گلپایگانی

 سوال: ایجاد مکتب ها و مرام های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت های استکباری بوده است. در طی سال های اخیر فرقه های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده تری گردیده و مراکزی را به عنوان پایگاه های خود بنا می سازند مستدعیست نظر خود را درباره صوفیه و مشارکت و ایجاد بناها و مراکز تبلیغی آنان و شرکت در محافل آنها بیان فرمایید.
صوفیه با فرقه ها و انشعابات بسیاری که دارند اگر چه در انحراف در یک سطح نیستند و بسا که برخی از آنان از ربقه اسلام شمرده نشوند در مجموع منحرفند و عقاید خاصه ای که دارند غیر اسلامی است بنابراین مشارکت درایجاد بناها مراکز تبلیغی آنها و شرکت در محافل آنها خلاف شرع و حرام است.
  نظر به فعالیت های فرقه های انحرافی مانند اسماعیلیه، همکاری و مساعدت آنان در زمینه های مختلف چه صورت دارد؟
احتیاج به سوال ندارد، جایز نیست.
 سوال: حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه و پیروی از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟
فرقه صوفیه از فرق منحرف هستند و قطب و خانقاه و عناوین دیگری شبیه اینها هیچ یک در اسلام از حضرت رسول اکرم و ائمه هدی(ص) سابقه ندارد. تمامی اینها بدعت هایی است که افراد جاه طلب و شیفته دنیا برای جلب مردم به وجود آورده اند. معاشرت با این گروه و رفتن به خانقاه و مجالس آنان حرام است.
 
بستن